Algemene Voorwaarden

KLIK HIER VOOR DE ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ EEN BRUILOFT

Bij het boeken van de diensten van de fotograaf gaat opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden van Emily Parry Fotografie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever

Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.

Fotograaf: Emily Parry Fotografie Kvk 74758772, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912

Aw: Auteurswet 1912

2. Aanbod

2.1 Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.

2.2 Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.

2.3 Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

2.4 Fotograaf kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.5 Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

2.6 Al hetgeen buiten het geoffreerde wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd

3. Aanvaarding van de Opdracht

3.1 Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden.

3.2 Fotograaf houdt zich het recht een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.

3.3 Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

4. Cadeaubonnen

4.1 Fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.

4.2 Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.

4.3 Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 12 maanden na uitgiftedatum.

4.4 Cadeaubonnen kunnen niet ingewisseld worden voor contanten.

5. Uitvoering van de Opdracht

5.1 Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde, als de omstandigheden (licht, locatie) dit niet mogelijk maken.

5.2 Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen. Indien fotograaf tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan.

5.3 Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.

5.4 De fotograaf stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen (materieel of immaterieel) tijdens de fotosessie.

5.5 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

5.6 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Fotograaf zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

5.7 Indien een bepaalde locatie voor de shoot is gewenst door opdrachtgever, is deze verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en de bijbehorende kosten.

6. Levering

6.1 Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.  

6.2 De online presentatie blijft twee maanden gratis beschikbaar. Deze periode kan tegen betaling verlengd worden.

6.3 Digitale fotobestanden worden via een downloadlink aan opdrachtgever geleverd.

6.4 Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.

6.5 Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.

6.6 Fotograaf is niet gehouden om ongeselecteerd en/of onbewerkt (RAW) fotomateriaal aan te leveren.

6.7 Geselecteerde foto’s worden bewerkt volgens de normale standaarden. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de stijl van fotograaf. Aanvullende wensen van opdrachtgever leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.

6.8 De fotograaf kan, indien gewenst, professionele afdrukken voor de opdrachtgever verzorgen.

6.9 Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal de fotograaf dit doorberekenen aan de opdrachtgever. Hierover zal vooraf overleg met de opdrachtgever plaatsvinden.

7. Vergoeding

7.1 Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

7.2 Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.

7.3 Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

8. Betalingsvoorwaarden

8.1 Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, of desgewenst een betaalverzoek via de bank-applicatie.

8.2 De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum.  

8.3 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

8.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van fotograaf onmiddellijk opeisbaar.

9. Annulering en Opschorting

9.1 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

9.2 Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

9.3 Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

Annulering door de opdrachtgever voor een shoot is enkel schriftelijk mogelijk. Fotograaf heeft tijd gereserveerd voor de geplande shoot.

9.4 Zijn er voor de afwezigheid geen gewichtige redenen, heeft de fotograaf het recht om 100% van het overeengekomen bedrag van de fotosessie te berekenen.

9.5 In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor de fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal de fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf met een gelijkwaardige stijl, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.

9.6 Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan driemaal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden. Daarna zal 75% van het overeengekomen bedrag van de fotosessie in rekening worden gebracht.

10. Klachten

10.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk (contact@emilyparryfotografie.nl) te worden voorgelegd aan de fotograaf.

10.2 Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

11. Auteursrecht

11.1 Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.

11.2 Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf.

11.3 Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal. Indien de opdrachtgever dit niet wenst, dient dit schriftelijk aangegeven te worden bij de fotograaf.

11.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.

11.5 Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.

11.6 Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

11.7 Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding (zoals vermeld in artikel 25 Aw) in acht te nemen.

11.8 Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan.

11.9 Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.

11.10 Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

11.11 Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

12. Portretrecht

12.1 Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.

12.2 Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

13. Aansprakelijkheid

13.1 De fotograaf stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen (materieel of immaterieel) tijdens de fotosessie.

12.2 Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

13.3 Fotograaf is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever gedurende een shoot op locatie.

14.4 Fotograaf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.

15.5 Fotograaf is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door derden.

16.6 Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.

14. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

14.1 Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

14.2 Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.

14.3 Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

15. Overige Bepalingen

15.1 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

15.2 Op alle rechtsverhoudingen tussen Emily Parry Fotografie en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.